STATUTEN

De ondergetekenden, stichtende leden: Erik Arfeuille; Bart Raeymaekers; Johan De Cort, Patrick Gillard; Kim Vander Auwera; David September, JeanPierre Vandenhouwe; Mathias Gezel; Boudewijn Spittaels; Eugène Poffé; Henri Van Koeckhoven; Gabriel Ysebaert; Lieve Huysmans en Freddy Vander Auwera; allen van Belgische nationaliteit, bevestigen dat zij met hen allen een vereniging zonder winstoogmerk oprichten, in overeenstemming met de wet van 17 juni 1921, met de volgende statuten.

TITEL 1: Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1: Naam
1.1 De naam van de vereniging is “Lucky Ring, vzw”, hierna genoemd ‘Lucky Ring’.

Artikel 2: Zetel
2.1 De zetel van de Lucky Ring is Tweewegenstraat 5, 1800 Vilvoorde.

Artikel 3: Doel
3.1 Het doel van de Lucky Ring is de goochelkunst, vooral in het Nederlandstalig landsgedeelte, te bevorderen; mensen samen te brengen die de goochelkunst beoefenen; hun belangen te behartigen; goochelvoorstellingen en –wedstrijden in te richten en mensen op te leiden en te helpen in de goochelkunst.

Artikel 4: Duur
4.1 De Lucky Ring wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL 2: Leden

Artikel 5: Soorten leden
5.1 De Lucky Ring heeft vier soorten leden: actieve leden, buitengewone leden, steunende leden en ereleden.

Artikel 6: Actieve leden
6.1 Actieve leden zijn die natuurlijke personen die aan de volgende voorwaarden voldoen: zij hebben op het ogenblik van hun kandidatuur de leeftijd van 18 jaar bereikt; hun kandidatuur wordt aanvaard door de meerderheid van de leden op een gewone vergadering volgens de modaliteiten vastgelegd in een huishoudelijk reglement; zij betalen vóór het einde van februari het jaarlijkse lidgeld, waarvan het bedrag wordt vastgelegd door het Bestuur;
zij wonen de vergaderingen van de Lucky Ring frequent bij (streefdoel is aanwezigheid op 75 procent van de vergadering op een werkjaar); evenementen die door de Lucky Ring worden georganiseerd zoals (maar niet beperkt tot) goochelvoorstellingen, nieuwjaarsfeesten, e.d. worden gelijkgesteld met vergaderingen; zij hebben een actieve inbreng in de vergaderingen; naar vermogen werken zij mee aan de evenementen die de Lucky Ring organiseert; minstens tweemaal per jaar vertonen zij een goochelroutine tijdens een gewone vergadering.

6.2 Het Bestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden een actief lid vrijstellen van één of meer van deze voorwaarden; zij motiveert en acteert een dergelijke beslissing op een Algemene Vergadering.

Artikel 7: Buitengewone leden
7.1 Natuurlijke personen die lid willen worden van de Lucky Ring maar niet frequent en actief kunnen deelnemen aan de gewone vergaderingen, kunnen op hun verzoek het statuut van buitengewoon lid krijgen.

7.2 Buitengewone leden betalen het normale lidgeld, en daar bovenop betalen ze een bijdrage per gewone vergadering die ze wensen bij te wonen; deze bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.

7.3 Buitengewone leden hebben geen stemrecht, noch in de gewone vergaderingen, noch in de Algemene Vergadering. Voor de feestelijkheden dragen zij zelf de kostprijs van hun deelname.

Artikel 8: Steunende leden
8.1 Actieve leden die in de loop van een werkjaar minder dan 5 gewone vergaderingen hebben bijgewoond en/of geen enkele goochelroutine hebben vertoond op een gewone vergadering krijgen na een beslissing van het Bestuur het statuut van steunend lid; dit statuut gaat in vanaf het volgende werkjaar en is geldig voor één jaar.

8.2 Steunende leden betalen een dubbel lidgeld; zij dienen een gemotiveerd verzoek aan het Bestuur te richten als zij terug het statuut van actief of buitengewoon lid willen verwerven.

8.3 Steunende leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Voor de feestelijkheden dragen zij zelf de kostprijs van hun deelname.

Artikel 9: Ereleden
9.1 Het Bestuur kan een natuurlijk persoon tot erelid benoemen als hij/zij zich bijzonder ingezet heeft voor de goochelkunst in het algemeen en/of voor de Lucky Ring in het bijzonder.

9.2 Ereleden worden uitgenodigd voor de feesten en de publieke activiteiten die de Lucky Ring organiseert.

9.3 Ereleden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. 9.4 Als ereleden de gewone vergaderingen wensen bij te wonen moeten ze kiezen voor de formule van actief lid, of buitengewoon lid.

Artikel 10: Ontslag en uitsluiting van een lid
10.1 Elk lid, ongeacht zijn/haar statuut, kan te allen tijde ontslag nemen uit de Lucky Ring door een eenvoudig verzoek te richten aan het Bestuur.

10.2 Elk lid, ongeacht zijn/haar statuut, komt in aanmerking voor uitsluiting uit de Lucky Ring voor onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende redenen: ernstige verstoring van de werking van de Lucky Ring, waaronder aanhoudend storend of onbetamelijk gedrag tijdens de vergaderingen en evenementen van de Lucky Ring; ernstige schade en blamage aan de goochelkunst, waaronder het verklappen van goochelgeheimen aan nietgoochelaars; onethisch gedrag tegenover andere goochelaars (ongeacht of die lid zijn van de Lucky Ring), waaronder het zich toe-eigenen van hun routines, presentaties en trucs zonder toestemming.

10.3 Uitsluiting van een lid kan alleen beslist worden op een Algemene Vergadering met een twee derde meerderheid van de aanwezige stemmen; het lid dat in aanmerking komt voor uitsluiting kan deelnemen aan die Algemene Vergadering, maar niet aan de stemming.

10.4 Een lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, kan op geen enkele wijze rechten laten gelden op het vermogen van de Lucky Ring; onder meer kunnen gestorte lidgelden niet teruggevorderd worden.

TITEL 3: Algemene Vergadering

Artikel 11: Samenstelling van de Algemene Vergadering
11.1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Lucky Ring, maar enkel de actieve leden hebben stemrecht à rata van één stem per actief lid.

11.2 Een actief lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.

Artikel 12: Bevoegdheid van de Algemene Vergadering
12.1 De Algemene Vergadering is bevoegd voor: de benoeming en afzetting van Bestuursleden; uitsluiting van leden; goedkeuren van begroting, huishoudelijk reglement, rekeningen en jaarverslagen; goedkeuren van financiële verrichtingen die het bedrag van € 1500 overschrijden; wijzigen van de statuten; wijzigen van het doel van de Lucky Ring; ontbinden van de Lucky Ring en bestemming van het vermogen.

Artikel 13: Bijeenroeping en werking van de Algemene Vergadering
13.1 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur of wanneer de helft van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt; in elk geval moet er minstens eenmaal per werkjaar een Algemene Vergadering plaatsvinden in de maand januari; de stemgerechtigde leden moeten voldoende op voorhand op de hoogte worden gesteld van het tijdstip van de Algemene Vergadering en de daarop te behandelen agenda.

13.2 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien deze afwezig is, door het oudste (in leeftijd) aanwezige bestuurslid.

13.3 Behoudens anders aangegeven in deze statuten worden de beslissingen genomen per gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.

13.4 Bij het aanstellen of afzetten van een bestuurslid, kan het bestuurslid in kwestie niet deelnemen aan de stemming.

13.5 Voor het uitsluiten van een lid is een twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig.

13.6 Tot wijziging van de statuten is een twee derde aanwezigheid van alle actieve leden of hun vertegenwoordigers nodig; indien dit aantal niet kan bereikt worden moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen.

13.7 Tot wijziging van de statuten is altijd een twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig.

13.8 Tot wijziging van het doel van de Lucky Ring kan alleen met eenparigheid van stemmen van alle actieve leden of hun vertegenwoordigers worden besloten.

13.9 Tot ontbinding van de Lucky Ring en bestemming van het vermogen gelden de regels van artikels 13.6 en 13.7; het vermogen van de Lucky Ring kan bij ontbinding enkel toegewezen worden aan een entiteit die verenigbaar is met het doel van de Lucky Ring, zoals omschreven in artikel 3 of bij ontstentenis daarvan aan een liefdadig doel.

TITEL 4: Bestuur

Artikel 14: Samenstelling van het Bestuur
14.1 De Lucky Ring wordt bestuurd door een bestuur van ten minste vier personen, die actief lid zijn van de Lucky Ring.

14.2 Om in aanmerking te komen voor een bestuursfunctie moet een lid minstens drie jaar lang vóór de verkiezing actief lid geweest zijn van de Lucky Ring.

14.3 De leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd door de Algemene vergadering.

14.4 Alle bestuursfuncties worden elk werkjaar open verklaard. De uittredende bestuursleden zijn ten allen tijde herverkiesbaar. Nieuwe kandidaturen worden ten laatste veertien dagen voor de Algemene Vergadering van januari neergelegd bij de secretaris.

14.5 De leden van het bestuur kunnen ten allen tijde ontslag nemen uit het bestuur en zijn ten allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering.

14.6 Indien het aantal bestuursleden door ontslag, afzetting of overlijden minder wordt dan het aantal bepaald in artikel 14.1 dient de Algemene Vergadering binnen de maand na dit gebeuren nieuwe bestuursleden te benoemen tot het aantal bepaald in artikel 14.1 terug bereikt is. In afwachting hiervan kunnen de overblijvende bestuursleden een vervanger ad-interim aanwijzen.

Artikel 15: Bevoegdheid van het Bestuur
15.1 Het Bestuur is bevoegd voor de volgende zaken: bijeenroeping van de Algemene Vergadering; opstellen van het Huishoudelijk Reglement; het –in uitzonderlijke omstandigheden– vrijstellen van een actief lid van één of meer voorwaarden zoals omschreven in artikel 6.1; de status van een actief lid omzetten in die van een steunend lid; het benoemen van een persoon tot erelid; het bepalen van het jaarlijkse lidgeld van de leden en het bedrag voor deelname aan vergaderingen van buitengewone leden; het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen; alle noodzakelijke verrichtingen voor een goed dagelijks bestuur van de Lucky Ring, zoals onder meer –maar niet uitsluitend– het beheren van de bankrekening(en), de financiële verrichtingen, het huren van lokalen en het verwerven door koop of huur van materialen; het vertegenwoordigen van de Lucky Ring tegenover derden; alsmede het stellen van alle noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Artikel 16: Bijeenroeping en werking van het Bestuur
16.1 Het Bestuur komt –in onderling overleg– bijeen zo vaak als nodig is.

16.2 Het Bestuur kiest onder de bestuursleden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

16.3 Het Bestuur kan zo nodig bijkomende bestuursfuncties instellen. 16.4 Het Bestuur kan bepaalde van haar bevoegdheden overdragen aan derden, die geen lid van de Lucky Ring hoeven te zijn.

TITEL 5: Financieel beheer

Artikel 17: Bezoldigingen
17.1 Geen enkel lid van de Lucky Ring, en geen enkel bestuurslid kan bezoldigd worden voor zijn/haar activiteiten.

Artikel 18: Financiële verrichtingen
18.1 Elke financiële verrichting die het bedrag van € 1000 overschrijdt dient goedgekeurd te worden door het voltallige bestuur.

18.2 Elke financiële verrichting die het bedrag van € 1500 overschrijdt dient goedgekeurd te worden op een Algemene Vergadering.

TITEL : Diverse bepalingen

Artikel 19: Boekjaar
19.1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 20: Werkjaar
20.1 Het werkjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 21: Bijkomende bepalingen
21.1 Voor alle gevallen niet voorzien in deze statuten of in het huishoudelijk reglement is de wet van 27 juni 1921 op de Verenigingen Zonder Winstoogmerk van toepassing

 

Hebben goedgekeurd en ondertekend op 27 maart 2015
Erik Arfeuille
Bart Raeymaekers
Johan De Cort
Patrick Gillard
Kim Vander Auwera
David September
Jean-Pierre Vandenhouwe
Mathias Gezel
Boudewijn Spittaels
Eugène Poffé
Henri Van Koeckhoven
Gabriël Ysebaert
Lieve Huysmans
Freddy Vander Auwera