HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE LUCKY RING

Hoofdstuk 1. Hoe wordt men lid?
1. De statuten en het huishoudelijk reglement van de Lucky Ring worden gratis aan de kandidaat-leden bezorgd.
2. Het dossier van een kandidaat omvat : – de aanvraag tot lidmaatschap, mee ondertekend door twee peters ; voor minderjarigen, beneden de 18 jaar, is een ouderlijke toestemming nodig ; – een recente pasfoto.
3. Dit dossier wordt aan de secretaris van de Lucky Ring bezorgd.
4. Naam en foto worden bij de volgende vergadering meegedeeld aan de aanwezige leden.
5. Indien er geen beletselen genoteerd worden bij deze vergadering, kan de kandidaat lid worden. Indien de kandidaat niemand in de vereniging kent, worden hem bij deze vergadering twee peters toegewezen.
6. De peters zullen de kandidaat meedelen wat van hem verwacht wordt. Ze zullen hem voorbereiden op het vertonen van een drietal effecten, die de kandidaat bij de eerstvolgende vergadering – als toegangsproef – vertoont. Tijdens de daaropvolgende vergadering zullen de leden in geheime stemming beslissen of de kandidaat aangenomen wordt of niet. Bij weigering zal de voorzitter de kandidaat hiervan op de hoogte brengen door middel van een aangetekend schrijven.
7. Indien de kandidaat wordt geweigerd, kan zijn kandidatuur slechts na èén jaar opnieuw worden voorgelegd. Alle stukken die hij bij zijn aanvraag had ingediend, worden hem terugbezorgd,. behalve de aanvraag zelf.

Hoofdstuk 2. Lidkaarten en activiteiten.
8. Elk lid krijgt jaarlijks een lidkaart bij het betalen van het lidgeld. Wie de Lucky Ring verlaat, verliest het recht om zijn lidkaart te gebruiken.
9. Van een gewoon lid wordt verwacht, dat hij , in de loop van elk werkjaar, tijdens een werkvergadering, minstens tweemaal een nummer van tien minuten presenteert
10. Omdat iedereen kan bijdragen tot een betere werking van de Lucky Ring, mag iedereen voorstellen indienen bij onze secretaris. Deze voorstellen dienen wel schriftelijk te worden neergelegd.
11. Van elk lid wordt verwacht, dat hij uitkijkt, waar we optredens kunnen organiseren. Oefening baart kunst. Tenslotte is de praktijk van onze kunst belangrijk.
12. Elk lid kan zijn toneelnummer(s) en/of close-upnummer(s) bij de secretaris deponeren, uitgeschreven in drievoud. Dit verzekert hem de prioriteit van vertoning bij een openbare gezamenlijke voorstelling, van alle effecten die in de geschreven tekst vermeld zijn, om het even of het gaat om commerciële effecten of eigen vondsten.

Hoofdstuk 3. Buitengewone leden.
13. Sommige mensen willen wel lid worden van onze goochelvereniging, maar kunnen zich niet engageren om regelmatig te komen. Voor hen voorzien wij een speciaal statuut, waarbij zij het inschrijvingsgeld betalen zoals iedereen, en daarna een bijdrage betalen per avond waarop zij aanwezig zijn. Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd. Deze leden krijgen ook een lidkaart per jaar, die hen overhandigd wordt op de eerste avond waarop ze aanwezig zijn. Bij de algemene vergadering hebben ze geen stemrecht.

Hoofdstuk 4. Erelid.
14. De titel “Erelid van de Lucky Ring” kan door het bestuur verleend worden aan niet-leden die zich voor de goochelkunst in het algemeen of voor de Lucky Ring in het bijzonder hebben ingezet. Deze ereleden zullen telkenmale worden uitgenodigd bij feesten en publieke activiteiten van de Lucky Ring. Willen zij regelmatig naar de vergaderingen komen, kunnen zij zelf beslissen of ze het lidgeld per jaar betalen, dan wel de formule van de buitengewone leden willen aanhangen.

Hoofdstuk 5. Steunende leden.
15. Elk lid dat in de loop van een burgerlijk jaar minder dan tien keren de vergadering bijwoonde, zal per 1 januari van het daaropvolgende jaar beschouwd worden als “steunend lid”, wat meebrengt dat voor hem het lidgeld verdubbelt. Deze beslissing is telkens geldig voor èèn jaar.
16. Elk lid dat gedurende een gans jaar niet éènmaal als goochelaar in de club heeft opgetreden, wordt per 1 januari beschouwd als “steunend lid”. Alleen het voltallig bestuur kan een uitzondering op deze regel toestaan, waarvan akte wordt gedaan in de algemene vergadering.

Hoofdstuk 6. Bestuur.
17. Om verkiesbaar te zijn als lid van het dagelijks bestuur moet een lid minstens de laatste drie jaren vóór de verkiezingen “gewoon lid” zijn van de vereniging.
18. Elk jaar worden alle bestuursfuncties openverklaard. De uittredende bestuursleden zijn normaliter herverkiesbaar. Nieuwe kandidaturen moeten ten laatste veertien dagen voor de algemene vergadering, schriftelijk ingediend worden bij de secretaris (of via de postbus).
19. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, die binnen de Lucky Ring normaal de functies uitoefenen van voorzitter, vice-voorzitter, schatbewaarder en secretaris.
20. De vice-voorzitter neemt de rol over van de voorzitter bij diens afwezigheid of ziekte. Bovendien vervult hij de zeer belangrijke rol van ombudsman binnen de vereniging. 21. Dit bestuur kan door het bestaande bestuur worden aangevuld met de functie van een plaatselijk verantwoordelijke, zodat vijf mensen in het bestuur kunnen zetelen.
22. De plaatselijk verantwoordelijke zal iemand zijn die woont in de gemeente waar onze vergaderingen doorgaan. Op deze manier is de co8rdinatie eenvoudiger met de verantwoordelijken van de zaal en plaatselijke initiatieven.